Algemene voorwaarden/Terms and conditiones

Algemene verkoop-leverings en betalingsvoorwaarden van;

Postadres; Noorderweg 7, 9628 BA Siddeburen  
Honky Tonk Women

Artikel 1: Defenitie
Honky Tonk Women is een online winkel in Siddeburen. welke is te bezoeken via www.honkytonkwomen.nl

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de Honky Tonk Women zijn deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. De koper wordt op de hoogte gebracht van de Algemene Voorwaarden voordat de bestelling wordt geplaatst. Door het plaatsen van de bestelling geeft de koper aan de Algemene Voorwaarden van Honky Tonk Women te kennen en deze te accepteren. De Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar op de website van Honky Tonk Women en schriftelijk, per e-mail of telefonisch op te vragen bij: Geziena Boer, Noorderweg 7 9628 BA Siddeburen Tel; 06-24403055    E-mailadres;Honky-tonk-women@hotmail.com

2.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 3: Overeenkomsten
3.1 De koopovereenkomst komt tot stand op het moment dat de koper het aanbod gedaan door Honky Tonk Women accepteert en het bestelproces zoals aangegeven op de website heeft doorlopen en afgesloten met een verzonden bestelling.

Artikel 4: Bestellingen
4.1 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Honky Tonk Women onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden

4.2 Indien u uw gegevens op de orderbevestiging wilt wijzigen of u wilt uw bestelling wijzigen, dient u hierover binnen 24 uur een e-mail te sturen naar honky-tonk-women@hotmail.com

4.3 Een bestelling kan kosteloos en zonder opgave van redenen door de koper worden geannuleerd, binnen 24 uur na plaatsing van de bestelling, mits deze nog niet is verstuurd.

4.4 De bestellingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

4.5 Ondanks dat Honky Tonk Women de site up-to-date houdt zou het voor kunnen komen dat een artikel net gereserveerd is. In dat geval neemt Honky Tonk Women zo spoedig mogelijk contact op met de koper voor een eventueel alternatief.

4.6 Honky Tonk Women is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie aan te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd wordt dit o.v.v. de reden aan de koper medegedeeld.

Artikel 5: Prijzen

5.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief verzendkosten. Op margeproducten is geen BTW van toepassing dit wordt duidelijk bij de bestelling vermeld. Kennelijke typefouten worden voorbehouden. De totaalprijs, inclusief verzendkosten en eventuele andere bijkomende kosten, wordt aan u getoond voordat u de bestelling definitief plaatst.

 5.2 Voor bestellingen binnen Nederland hanteert de woonwinkel de Post NL tarieven voor pakketverzending.

In sommige gevallen past een bestelling door de brievenbus, u betaalt dan afwijkende verzendkosten (binnen Nederland). Voor rembours zendingen geld een extra toeslag. De definitieve verzendkosten worden voordat u de bestelling plaatst aan u getoond. Ook als het niet mogelijk is uw bestelling te verzenden dan wordt dit voor het afronden van de bestelling aan u gemeld.

Voor verzending naar het buitenland gelden andere tarieven. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via telefoon of mail, wij doen u dan een aanbieding op maat.

5.3 Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, zulks als gevolg van wettelijke regelingen of bepalingen, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren.

5.4 Honky Tonk Women kan op ieder gewenst moment prijzen en tarieven wijzigen. Met uitzondering van de op dat moment afgesloten koopovereenkomsten.

 5.5 Alle aanbiedingen en prijsopgaven gedaan door Honky Tonk Women zijn vrijblijvend, tenzij door Honky Tonk Women schriftelijk of per e-mail anders vermeld. Een offerte of aanbieding gedaan door Honky Tonk Women heeft een geldigheidsduur van 10 dagen, tenzij anders vermeld. De aanbiedingen op de site zijn geldig zolang de voorraad strekt en zoals weergegeven op de site.

Artikel 6: Betalingen
6.1 Betaling van een bestelling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld.
Betaling is mogelijk door:

a) Betaling vooruit middels overboeking per bank of giro. De betaling dient volledig binnen 5 dagen na orderdatum door Honky Tonk Women te zijn ontvangen op het in de orderbevestiging vermelde rekeningnummer, waarna de bestelling zal worden verzonden;

b) Zelf afhalen van uw bestelling. U betaald contant bij levering van uw bestelling. Afhalen van uw bestelling geschiedt op afspraak. Graag gepast betalen.

6.2 Indien gebruik wordt gemaakt van artikel 6.1, sub a, en er zonder opgaaf van redenen nog geen betaling bij Honky Tonk Women is binnengekomen, ontvangt u van ons een herinneringsmail. Indien u niet binnen drie dagen na de herinneringsmail reageert heeft Honky Tonk Women het recht uw bestelling door te verkopen aan derden en vervalt de overeenkomst. Uw bestelling wordt gedurende deze termijn gereserveerd.

Artikel 7: Levering
7.1 Honky Tonk Women streeft ernaar uw bestelling binnen drie werkdagen na ontvangst van uw betaling te leveren. Uiterlijk zal het product binnen 30 dagen na bestelling worden geleverd. Is dit niet mogelijk (bestelling tijdelijk niet op voorraad) of is er om een andere reden vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 30 dagen na plaatsing van uw bestelling bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.

7.2 Wanneer de koper een order heeft geplaatst en de levertermijn wijkt af van de in de webwinkel vermelde levertermijn, neemt Honky Tonk Women contact op met de koper. Indien de afwijkende levertermijn problemen oplevert voor de koper heeft deze het recht de overeenkomst kosteloos te laten ontbinden. Na ontbinding wordt het reeds betaalde bedrag z.s.m. en uiterlijk binnen 10 dagen door Honky Tonk Women  op de rekening van de koper teruggestort. Honky Tonk Women kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook ten gevolge hiervan.

7.3 Honky Tonk Women besteedt de grootst mogelijke zorg aan de verzending van uw artikelen.

7.4 De koper dient direct na ontvangst van de bestelling de goederen te controleren op eventuele beschadigingen of fabricagefouten. Indien deze aanwezig zijn dient te koper deze schriftelijk of per e-mail binnen 7 dagen na leverdatum aan Honky Tonk Women te melden. Honky Tonk Women neemt dan contact op met de koper om de klachten naar alle redelijkheid en tevredenheid op te lossen.

7.5 Indien de koper bij aflevering niet op het door de koper opgegeven afleveradres is, ook niet bij eventuele volgende bezorgpogingen en niet reageert op een eventueel berichtje de bestelling in het depot van de betreffende Pakket- of Koeriersdienst op te halen, komt de bestelling terug naar Honky Tonk Women. Honky Tonk Women neemt vervolgens contact op met de koper voor het opnieuw verzenden

7.6 Mogelijke claims op externe schades door fabricagefouten of beschadigingen vervallen 7 dagen na leverdatum.

 7.7 Op al onze verzendingen zijn de algemene voorwaarden van Post NL van toepassing. http://www.postnl.nl/voorthuis/brief-versturen/tarieven/pakketten/

Artikel 8: Retourzending
8.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de koper het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. wel moet aan de onderstaande voorwaarden worden voldaan;

a) De koper Honkey Tonk Women binnen de bovengenoemde termijn hiervan schriftelijk of per e-mail of per telefoon op de hoogte stelt en de betreffende bestelling binnen 30 dagen aan Honkey Tonk Women retourneert.
b) de artikelen nog in originele staat van verzending zijn en voorzien van aangehechte labels en originele verpakking onbeschadigd worden geretourneerd.

8.2 U bent gehouden de te retourneren artikelen op eigen kosten te verzenden. Retourzendingen die u per post verzendt dienen voorzien te zijn van voldoende frankering. Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet in ontvangst genomen en derhalve niet gecrediteerd. De retourkosten en het risico van de retourzending zijn voor rekening van de koper.

8.3 Indien voldaan wordt aan de voorwaarden genoemd in artikel 8.1 wordt het totaalbedrag van de geretourneerde goederen inclusief eventuele verzendkosten maar exclusief eventuele retourkosten door Honkey Tonk Women binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending op de rekening van de koper teruggestort.

8.5  Het recht op teruggave geld niet voor SALE , maatwerk, seizoensartikelen of door Honkey Tonk Women bewerkte producten op verzoek van de koper. van de bestelling. Deze bezorgpoging is voor rekening van de koper.

Artikel 9: Persoonsgegevens
9.1 Honkey Tonk Women respecteert de privacy van de bezoekers in haar winkel zoals beschreven in het Privacy Statement, welke is te vinden op de website.

Artikel 10: Geldigheid Voorwaarden
10.1 Van toepassing is steeds de versie van de Voorwaarden zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst, tenzij de koper na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de Voorwaarden heeft aanvaard.

Artikel 11: Toepasselijk recht aansprakelijkheid en garantie
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waar deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over onze producten en/of diensten. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, bij voorkeur per e-mail, honky-tonk-women@hotmail.com.  Honkey Tonk Women zal ervoor zorgdragen dat wensen, vragen en problemen m.b.t. producten en diensten tijdig worden onderzocht om tegemoet te kunnen komen aan wensen, vragen te beantwoorden en problemen op te lossen naar redelijkheid en tevredenheid.

11.3 De garantie op onze producten is gelijk aan de garantie die wordt gegeven door de producent of leverancier van het betreffende product of dienst en bij Honkey Tonk Women op te vragen.

11.4 Eventuele aansprakelijkheid van Honkey Tonk Women tegenover de koper m.b.t. een afgesloten overeenkomst beperkt zich tot het maximum van het bedrag in de overeenkomst. Honkey Tonk Women  is niet verantwoordelijk voor welke gevolgschade dan ook.

 11.5 Honkey Tonk Women aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door gebruik, verkeerd gebruik of misbruik van de door Honkey Tonk Women geleverde producten.

11.6 Indien Honkey Tonk Women door overmacht een verplichting niet kan nakomen wordt de betreffende verplichting voor de duur van de overmacht opgeschort. Onder overmacht wordt verstaan; alle van buiten komende oorzaken waarop Honkey Tonk Women geen invloed heeft. In dat geval zal de koper hiervan door Honkey Tonk Women in kennis worden gesteld. Indien het nakomen van de overeenkomst onmogelijk is geworden, heeft Honkey Tonk Women het recht de overeenkomst te ontbinden. De koper kan Honkey Tonk Women niet aansprakelijk stellen voor de gevolgen hiervan.

11.7 Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.


Artikel 12: Wijzigingsrecht, Juistheid van gegevens
12.1 Hoewel Honkey Tonk Women ernaar streeft de informatie op haar website correct en actueel te houden, zijn fouten en onjuistheden niet geheel uit te sluiten. Kleuren van producten en stoffen op de foto’s kunnen enigszins afwijken van de werkelijke kleuren.

12.2 Honkey Tonk Women is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten en onjuistheden en/of de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

 

12.3 Honkey Tonk Women is niet verantwoordelijke voor informatiebronnen op de site die door derden worden aangeboden en onderhouden en derhalve niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze informatie.

 12.4 De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Honkey Tonk Women behoudt zicht het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Artikel 13: Auteursrecht
13.1 Niets van deze website mag gekopieerd, opgeslagen of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Honkey Tonk Women.

Vragen, klachten en opmerkingen

Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze Voorwaarden, neem dan schriftelijk, per e-mail of telefonisch contact met ons op.

Naam ; Geziena Boer
Adres ; Noorderweg 7, 9628 BA   Siddeburen

Telefoon; 06-24403055

Email ; honky-tonk-women@hotmail.com

Aanbieding

H&R Lily € 57,50 € 54,95

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2012 - 2018 Honky Tonk Women | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel